Οδοί και Οδοστρώματα

Τεχνική και ποιοτική επίβλεψη

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων (Project - Construction Management)
  • Υπηρεσίες Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου
  • Τεχνικός έλεγχος και έλεγχος εφαρμογής μελετών

Εδαφοτεχνικές μελέτες υπεδάφους - χαράξεων και οδοστρωμάτων

  • Γεωλογική αναγνώριση - Χωματισμοί
  • Δάνεια Υλικά - Βελτίωση αυτών
  • Γεωτεχνικές έρευνες και υπολογισμοί
  • Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων

Πρόσθετες εργασίες - Συντήρηση

  • Μελέτη ευστάθειας επιχωμάτων, αναχωμάτων και φυσικών πρανών
  • Οδοστρώματα - μελέτη δομής, πάχους και ενίσχυσης, επεξεργασία των αδρανών, παρακολούθηση, συντήρηση