Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

Γεωλογική και Υδρογεωλογική αναγνώριση του υπεδάφους

 • Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις με σύγχρονο εξοπλισμό
 • Επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις
 • Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών - Σύνταξη γεωτεχνικών τομών

Χρήση - Βελτίωση των εδαφών, γεωκατασκευές

 • Κατάταξη των εδαφών
 • Έλεγχος χωμάτινων κατασκευών
 • Μελέτες βελτιώσεων, στεγανοποιήσεως και ενισχύσεως των εδαφών (υπεδάφη οδοστρωμάτων, χώροι υγειονομικής ταφής)

Αδρανή Υλικά

 • Αναγνώριση - Έλεγχος πηγών λήψεως
 • Εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας των αδρανών
 • Μελέτες βελτιώσεως και συνθέσεως μιγμάτων αδρανών

Θεμελιώσεις - Ευστάθεια πρανών - Κατολισθήσεις – Αντιστηρίξεις

 • Γεωτεχνικές μελέτες
 • Δοκιμές και μετρήσεις επί τόπου (μετακινήσεων, φέρουσας ικανότητας κ.ά.)
 • Δοκιμές εδαφομηχανικής στο εργαστήριο