Δομικές Κατασκευές

Υλικά δομικών κατασκευών

  • Δοκιμές - έλεγχοι νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος (δειγματοληψίες, εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής, μετρήσεις επί τόπου)
  • Δοκιμές και έλεγχοι δομικών υλικών για τις εργασίες των βεβαιώσεων ποιότητας, των πιστοποιητικών συμμορφώσεως κ.λ.π.

Μελέτες θεμελιώσεως δομικών κατασκευών

  • Γεωτεχνικές μελέτες γεφυρών, άνω και κάτω διαβάσεων, κτιριακών
  • Επιλογή του τύπου και διαστασιολόγηση της θεμελιώσεως, όπως προβλέπεται  από τον Ευρωκώδικα 7 και τις απαιτήσεις του αντισεισμικού κανονισμού
  • Έλεγχοι και μετρήσεις ευστάθειας, καθιζήσεων κ.ά. στις κατασκευές θεμελιώσεων

Ποιοτικός έλεγχος κατασκευών

  • Επιτόπου έλεγχοι και δοκιμές ποιοτικού ελέγχου
  • Εκτίμηση  ποιοτικών χαρακτηριστικών παλαιών  κατασκευών (δοκιμαστικές φορτίσεις, πυρηνοληψίες κ.ά.)