Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 1. Πλήρης εξοπλισμός (κόσκινα, ζυγοί ακριβείας, κλίβανοι, όργανα χημείου κ.λ.π.) για τις δοκιμές κατάταξης και φυσικών χαρακτηριστικών των εδαφών (κοκ/σεις, πλαστικότητες, φαινόμενα και ειδικά βάρη, μηχανική ανάλυση, ισοδύναμο άμμου, περιεκτικότητα σε οργανικά κ.ά.).
 2. Πλήρη συστήματα (3) Τριαξονικής και Μονοαξονικής φόρτισης εδαφικών δειγμάτων με αυτόματη ηλεκτρονική λειτουργία, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων για όλους τους τύπους δοκιμών σε τριαξονική και μονοαξονική θλίψη (δύο ψηφιακά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων – data loggers MPX).
 3. Πλήρες σύστημα (10) συσκευών στερεοποίησης με αυτόματη ηλεκτρονική λειτουργία και καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, για τις δοκιμές στερεοποίησης των εδαφών κατά TERZAGHI και της διαπερατότητας.
 4. Συσκευές άμεσης διάτμησης εδαφών (2), με ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων για όλους τους τύπους των δοκιμών άμεσης διάτμησης.
 5. Ηλεκτρονικές πρέσες (2) ελέγχου αντοχής σε θλίψη πετρωμάτων, σκυροδέματος κ.ά. υλικών, ικανότητας 2000KN, με ένα πλήρη συμπληρωματικό εξοπλισμό για δοκιμές αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος, των πετρωμάτων και με τις ανάλογες προσαρμογές της βραζιλιανής δοκιμής, κ.ά.
 6. Πλήρες συστήμα Μονοαξονικής φόρτισης βραχωδών δειγμάτων με αυτόματη ηλεκτρονική λειτουργία, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τον υπολογισμό του μέτρου παραμόρφωσης και του συντελεστή Poisson (ψηφιακό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων – data logger Controls).
 7. Επιτραπέζια συσκευή σημειακής φόρτισης βράχου.
 8. Συσκευή διάτμησης φυσικών και τεχνητών ασυνεχειών βράχου με ένα πλήρη εξοπλισμό παρελκομένων και μανομέτρων όλων των βαθμίδων.
 9. Συμπληρωματικός εξοπλισμός (δακτύλιοι φορτίσεως, μήτρες διαφόρων διαστάσεων, μηκυνσιόμετρα, υδατόλουτρα, διαπερατόμετρα κ.ά.) για την πλήρη και ακριβή εκτέλεση όλων των δοκιμών της εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής.
 10. Συσκευή και παρελκόμενα δοκιμής καλιφορνιακού δείκτη (C.B.R) με πλήρως ηλεκτροκίνητο κόπανο για την διαμόρφωση δοκιμίων Proctor και CBR.
 11. Δύο συστήματα καταγραφής των μετρήσεων των δοκιμών εδαφομηχανικής (ΜΡΧ 3000 και ΜΡΧ 2000) και προγράμματα επεξεργασίας δοκιμών WinHost και WinClisp καθώς και σύστημα καταγραφής των μετρήσεων των δοκιμών βραχομηχανικής (Controls 82-PO908) και πρόγραμμα επεξεργασίας δοκιμών Datasoft.
 12. Πληθώρα πιστοποιημένων προγραμμάτων Excel για επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 13. Πλήρης εξοπλισμός για τις δοκιμές στο εργαστήριο και επί τόπου ελέγχου της μέγιστης πυκνότητας (Proctor) και λοιπών φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών υλικών (βαθμός συμπυκνώσεως, ειδικά και φαινόμενα βάρη , υγεία πετρώματος κ.ά.).
 14. Πλήρης εξοπλισμός για εκτέλεση μελετών συνθέσεων σκυροδεμάτων και κονιαμάτων, τον καθορισμό δηλαδή των αναλογιών μίξεως των αδρανών, του τσιμέντου ή της κονίας, του νερού, των προσμίκτων κ.λ.π. για την επίτευξη μίγματος προκαθορισμένης αντοχής.
 15. Θάλαμος συντηρήσεως δοκιμίων σκυροδέματος, πλήρης εξοπλισμός για τον έλεγχο αντοχής σε θλίψη νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος.
 16. Δύο (2) ισχυρές καροταρίες αποκοπής πυρήνων από σκληρυμένο σκυρόδεμα, βραχώδεις σχηματισμούς κ.λ.π.
 17. Εξοπλισμός για τον έλεγχο των ασφαλτοσκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων.

Περισσότερα...

Εξοπλισμός Υπαίθρου

 1. Τρία  (3) γεωτρύπανα δειγματοληπτικά με τεχνικά χαρακτηριστικά:
  • Τύπου BOYLES BBS-17Α, επί αυτοκινήτου , δειγματοληπτικό, υδραυλικό
  • Τύπου ΚΑΤ. Δ. 800, επί αυτοκινήτου, δειγματοληπτικό, πλήρως υδραυλικό και αυτοματοποιημένο
  • Τύπου ΚΑΤ. Δ. 800 Α, επί αυτοκινήτου, δειγματοληπτικό, πλήρως υδραυλικό και αυτοματοποιημένο (πρόσφατα αποκτημένο)
 2. Στελέχη, καροταρίες, κοπτικά, μανδύες κ.λ.π. εξαρτήματα διατρητικού εξοπλισμού.
 3. Αντλίες, πηλαντλίες, αυτοκίνητα – φορτηγά.
 4. Όλων των τύπων δειγματολήπτες για την δειγματοληψία αδιατάρακτων κ.λ.π. παντός είδους εδαφικών δειγμάτων, καθώς και εξοπλισμός εκτέλεσης δοκιμών πρότυπης διείσδυσης (SPT).
 5. Σωληνώσεις και λοιπός διατρητικός και βοηθητικός εξοπλισμός γεωτρυπάνων (Σωλήνες, στελέχη διαφόρων διαμέτρων, κοπτικά κ.λ.π).
 6. Πλήρης εξοπλισμός για την διεξαγωγή δοκιμών εισπίεσης (LUGEON, MAAG, LEFRANC).
 7. Εξοπλισμός για τη διενέργεια διαφόρων άλλων επί τόπου εδαφικών δοκιμών (Δοκιμές συμπυκνώσεων, CBR, δοκιμή φόρτισης πλάκας).
 8. Στατικό και δυναμικό, υδραυλικού τύπου, Πενετρόμετρο της εταιρείας FONDECO, ικανότητας 200 KN.
 9. Πρεσσιομετρική μονάδα τύπου Menard Grt 200 της εταιρείας Geomatech (Γαλλικής κατασκευής) με σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής παραμέτρων.
 10. Πρεσσιομετρικές βολίδες διαφόρων διαμέτρων και κατασκευής, ικανές για την πραγματοποίηση της δοκιμής σε διάφορους τύπους εδαφικών και ημιβραχωδών σχηματισμών.

Περισσότερα...

Εξοπλισμός Γραφείου Μελετών

Η «ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.»έχει την έδρα της στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο 14ο χλμ Θεσ/νίκης - Περαίας (Περιοχή Αεροδρομίου) και διαθέτει:

 • Ημιυπόγειο χώρο εργαστηρίου (400m2) Γεωτεχνικής Μηχανικής, Σκυροδέματος και Υλικών Οδών & Οδοστρωμάτων με κατάλληλη διαμόρφωση για τον ως άνω εξοπλισμό και παράλληλα ισόγειο χώρο (150m2) για την αυτόματη καταγραφή των εξειδικευμένων δοκιμών
 • Ισόγειο χώρο (300m2) με γραφεία εργασίας και εκπόνησης μελετών με δίκτυο Η/Υ (υποστηριζόμενους από πλήρη σειρά προγραμμάτων ειδικού λογισμικού) και γραφεία διοίκησης και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μεγάλων έργων
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συντήρησης φορτηγών, γεωτρύπανων και εξοπλισμού υπαίθρου συνολικού εμβαδού 4800m2
 • Μεγάλη σειρά προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμών καθώς και ειδικών κειμένων και οδηγιών που αφορούν θέματα γεωτεχνικής μηχανικής, εργαστηριακής έρευνας, και διασφάλισης ποιότητας των έργων (OMOE, ΟΣΜΕΟ, ASTM, AASHTO, EN, DIN, ΠΤΠ, ΠΕΤΕΠ κλπ)
 • Συστήματα ψηφιακής συλλογής και επεξεργασίας δοκιμών εδαφομηχανικής MPX 3000 & MPX 2000 (αυτόματης καταγραφής εργαστηριακών δεδομένων) με WinHOST & WinCLISP (επεξεργασίας εργαστηριακών μετρήσεων) και δοκιμών βραχομηχανικής 82-PΟ908 Controls με Datasoft (επεξεργασίας εργαστηριακών μετρήσεων)
 • Πλήθος ειδικών φύλλων υπολογισμού που αφορούν θέματα γεωτεχνικής μηχανικής (στατιστική επεξεργασία παραμέτρων, επιφανειακές θεμελιώσεις, βαθιές θεμελιώσεις, καθιζήσεις επιχωμάτων κ.α.) και θέματα εργαστηριακής έρευνας
 • Εξειδικευμένα προγράμματα Γεωτεχνικής Μηχανικής όπως PLAXIS 7.0 & 8.0 (PLAXIS BV), SOFISTIK 3D TUNNEL (SOFISTIK AG), LARIX 4 & 5 S / LARIX 4 & 5 M / LARIX 4 & 5 G (CUBUS AG), SLIDE, SWEDGE, UNWEDGE, DIPS, ROCKPLANE, ROCKFALL, PHASE, ROCSUPPORT, SETTLE (Rocscience), RESSA 2.0 (ADAMA Eng.), ALLPILE 7.0 (CIVILTECH), Log Plus 8.2 (gINT) και άλλα προγράμματα μελετών.

Περισσότερα...