Εταιρεία

Η εταιρεία Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών, Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Έργων και Ποιοτικού Ελέγχου των Υλικών και των Κατασκευών «ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» δημιουργήθηκε το 1992 από μηχανικούς εξειδικευμένους στα γεωτεχνικά θέματα και τον τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο.

Στο χρονικό διάστημα λειτουργίας της η «ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.», η οποία στελεχώθηκε και οργανώθηκε με υψηλής στάθμης και εξειδίκευσης επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και εξοπλίστηκε με σύγχρονο γεωτρητικό - εργαστηριακό εξοπλισμό καθώς και εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ειδικών επιτόπου δοκιμών :

  • Έχει εκτελέσει σημαντικές Γεωτεχνικές - Εδαφοτεχνικές Έρευνες και Μελέτες.
  • Έχει αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών και της κατασκευής σημαντικών Έργων Υποδομής, επί τόπου και στο εργαστήριο της.
  • Έχει προσφέρει σε μία σημαντική σειρά Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Επίβλεψης (Project & Construction Management).

Το εργαστήριο εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής καθώς και του ποιοτικού ελέγχου υλικών και κατασκευών της «ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» είναι Αναγνωρισμένο Ιδιωτικό Εργαστήριο, δηλαδή λειτουργεί με τις άδειες έγκρισης λειτουργίας ή πιστοποιητικά, που εκδίδει και παρακολουθεί την εφαρμογή τους το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΕΔΕ, βάσει καθορισμένης διαδικασίας. Παράλληλα η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τους παραπάνω τομείς δραστηριότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001/2000-2008.