Εξοπλισμός Υπαίθρου

 1. Τρία  (3) γεωτρύπανα δειγματοληπτικά με τεχνικά χαρακτηριστικά:
  • Τύπου BOYLES BBS-17Α, επί αυτοκινήτου , δειγματοληπτικό, υδραυλικό
  • Τύπου ΚΑΤ. Δ. 800, επί αυτοκινήτου, δειγματοληπτικό, πλήρως υδραυλικό και αυτοματοποιημένο
  • Τύπου ΚΑΤ. Δ. 800 Α, επί αυτοκινήτου, δειγματοληπτικό, πλήρως υδραυλικό και αυτοματοποιημένο (πρόσφατα αποκτημένο)
 2. Στελέχη, καροταρίες, κοπτικά, μανδύες κ.λ.π. εξαρτήματα διατρητικού εξοπλισμού.
 3. Αντλίες, πηλαντλίες, αυτοκίνητα – φορτηγά.
 4. Όλων των τύπων δειγματολήπτες για την δειγματοληψία αδιατάρακτων κ.λ.π. παντός είδους εδαφικών δειγμάτων, καθώς και εξοπλισμός εκτέλεσης δοκιμών πρότυπης διείσδυσης (SPT).
 5. Σωληνώσεις και λοιπός διατρητικός και βοηθητικός εξοπλισμός γεωτρυπάνων (Σωλήνες, στελέχη διαφόρων διαμέτρων, κοπτικά κ.λ.π).
 6. Πλήρης εξοπλισμός για την διεξαγωγή δοκιμών εισπίεσης (LUGEON, MAAG, LEFRANC).
 7. Εξοπλισμός για τη διενέργεια διαφόρων άλλων επί τόπου εδαφικών δοκιμών (Δοκιμές συμπυκνώσεων, CBR, δοκιμή φόρτισης πλάκας).
 8. Στατικό και δυναμικό, υδραυλικού τύπου, Πενετρόμετρο της εταιρείας FONDECO, ικανότητας 200 KN.
 9. Πρεσσιομετρική μονάδα τύπου Menard Grt 200 της εταιρείας Geomatech (Γαλλικής κατασκευής) με σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής παραμέτρων.
 10. Πρεσσιομετρικές βολίδες διαφόρων διαμέτρων και κατασκευής, ικανές για την πραγματοποίηση της δοκιμής σε διάφορους τύπους εδαφικών και ημιβραχωδών σχηματισμών.

Περισσότερα...