Εξοπλισμός Γραφείου Μελετών

Η «ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.»έχει την έδρα της στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο 14ο χλμ Θεσ/νίκης - Περαίας (Περιοχή Αεροδρομίου) και διαθέτει:

  • Ημιυπόγειο χώρο εργαστηρίου (400m2) Γεωτεχνικής Μηχανικής, Σκυροδέματος και Υλικών Οδών & Οδοστρωμάτων με κατάλληλη διαμόρφωση για τον ως άνω εξοπλισμό και παράλληλα ισόγειο χώρο (150m2) για την αυτόματη καταγραφή των εξειδικευμένων δοκιμών
  • Ισόγειο χώρο (300m2) με γραφεία εργασίας και εκπόνησης μελετών με δίκτυο Η/Υ (υποστηριζόμενους από πλήρη σειρά προγραμμάτων ειδικού λογισμικού) και γραφεία διοίκησης και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μεγάλων έργων
  • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συντήρησης φορτηγών, γεωτρύπανων και εξοπλισμού υπαίθρου συνολικού εμβαδού 4800m2
  • Μεγάλη σειρά προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμών καθώς και ειδικών κειμένων και οδηγιών που αφορούν θέματα γεωτεχνικής μηχανικής, εργαστηριακής έρευνας, και διασφάλισης ποιότητας των έργων (OMOE, ΟΣΜΕΟ, ASTM, AASHTO, EN, DIN, ΠΤΠ, ΠΕΤΕΠ κλπ)
  • Συστήματα ψηφιακής συλλογής και επεξεργασίας δοκιμών εδαφομηχανικής MPX 3000 & MPX 2000 (αυτόματης καταγραφής εργαστηριακών δεδομένων) με WinHOST & WinCLISP (επεξεργασίας εργαστηριακών μετρήσεων) και δοκιμών βραχομηχανικής 82-PΟ908 Controls με Datasoft (επεξεργασίας εργαστηριακών μετρήσεων)
  • Πλήθος ειδικών φύλλων υπολογισμού που αφορούν θέματα γεωτεχνικής μηχανικής (στατιστική επεξεργασία παραμέτρων, επιφανειακές θεμελιώσεις, βαθιές θεμελιώσεις, καθιζήσεις επιχωμάτων κ.α.) και θέματα εργαστηριακής έρευνας
  • Εξειδικευμένα προγράμματα Γεωτεχνικής Μηχανικής όπως PLAXIS 7.0 & 8.0 (PLAXIS BV), SOFISTIK 3D TUNNEL (SOFISTIK AG), LARIX 4 & 5 S / LARIX 4 & 5 M / LARIX 4 & 5 G (CUBUS AG), SLIDE, SWEDGE, UNWEDGE, DIPS, ROCKPLANE, ROCKFALL, PHASE, ROCSUPPORT, SETTLE (Rocscience), RESSA 2.0 (ADAMA Eng.), ALLPILE 7.0 (CIVILTECH), Log Plus 8.2 (gINT) και άλλα προγράμματα μελετών.

Περισσότερα...