Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 1. Πλήρης εξοπλισμός (κόσκινα, ζυγοί ακριβείας, κλίβανοι, όργανα χημείου κ.λ.π.) για τις δοκιμές κατάταξης και φυσικών χαρακτηριστικών των εδαφών (κοκ/σεις, πλαστικότητες, φαινόμενα και ειδικά βάρη, μηχανική ανάλυση, ισοδύναμο άμμου, περιεκτικότητα σε οργανικά κ.ά.).
 2. Πλήρη συστήματα (3) Τριαξονικής και Μονοαξονικής φόρτισης εδαφικών δειγμάτων με αυτόματη ηλεκτρονική λειτουργία, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων για όλους τους τύπους δοκιμών σε τριαξονική και μονοαξονική θλίψη (δύο ψηφιακά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων – data loggers MPX).
 3. Πλήρες σύστημα (10) συσκευών στερεοποίησης με αυτόματη ηλεκτρονική λειτουργία και καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, για τις δοκιμές στερεοποίησης των εδαφών κατά TERZAGHI και της διαπερατότητας.
 4. Συσκευές άμεσης διάτμησης εδαφών (2), με ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων για όλους τους τύπους των δοκιμών άμεσης διάτμησης.
 5. Ηλεκτρονικές πρέσες (2) ελέγχου αντοχής σε θλίψη πετρωμάτων, σκυροδέματος κ.ά. υλικών, ικανότητας 2000KN, με ένα πλήρη συμπληρωματικό εξοπλισμό για δοκιμές αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος, των πετρωμάτων και με τις ανάλογες προσαρμογές της βραζιλιανής δοκιμής, κ.ά.
 6. Πλήρες συστήμα Μονοαξονικής φόρτισης βραχωδών δειγμάτων με αυτόματη ηλεκτρονική λειτουργία, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τον υπολογισμό του μέτρου παραμόρφωσης και του συντελεστή Poisson (ψηφιακό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων – data logger Controls).
 7. Επιτραπέζια συσκευή σημειακής φόρτισης βράχου.
 8. Συσκευή διάτμησης φυσικών και τεχνητών ασυνεχειών βράχου με ένα πλήρη εξοπλισμό παρελκομένων και μανομέτρων όλων των βαθμίδων.
 9. Συμπληρωματικός εξοπλισμός (δακτύλιοι φορτίσεως, μήτρες διαφόρων διαστάσεων, μηκυνσιόμετρα, υδατόλουτρα, διαπερατόμετρα κ.ά.) για την πλήρη και ακριβή εκτέλεση όλων των δοκιμών της εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής.
 10. Συσκευή και παρελκόμενα δοκιμής καλιφορνιακού δείκτη (C.B.R) με πλήρως ηλεκτροκίνητο κόπανο για την διαμόρφωση δοκιμίων Proctor και CBR.
 11. Δύο συστήματα καταγραφής των μετρήσεων των δοκιμών εδαφομηχανικής (ΜΡΧ 3000 και ΜΡΧ 2000) και προγράμματα επεξεργασίας δοκιμών WinHost και WinClisp καθώς και σύστημα καταγραφής των μετρήσεων των δοκιμών βραχομηχανικής (Controls 82-PO908) και πρόγραμμα επεξεργασίας δοκιμών Datasoft.
 12. Πληθώρα πιστοποιημένων προγραμμάτων Excel για επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 13. Πλήρης εξοπλισμός για τις δοκιμές στο εργαστήριο και επί τόπου ελέγχου της μέγιστης πυκνότητας (Proctor) και λοιπών φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών υλικών (βαθμός συμπυκνώσεως, ειδικά και φαινόμενα βάρη , υγεία πετρώματος κ.ά.).
 14. Πλήρης εξοπλισμός για εκτέλεση μελετών συνθέσεων σκυροδεμάτων και κονιαμάτων, τον καθορισμό δηλαδή των αναλογιών μίξεως των αδρανών, του τσιμέντου ή της κονίας, του νερού, των προσμίκτων κ.λ.π. για την επίτευξη μίγματος προκαθορισμένης αντοχής.
 15. Θάλαμος συντηρήσεως δοκιμίων σκυροδέματος, πλήρης εξοπλισμός για τον έλεγχο αντοχής σε θλίψη νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος.
 16. Δύο (2) ισχυρές καροταρίες αποκοπής πυρήνων από σκληρυμένο σκυρόδεμα, βραχώδεις σχηματισμούς κ.λ.π.
 17. Εξοπλισμός για τον έλεγχο των ασφαλτοσκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων.

Περισσότερα...